Ban Giám Đốc

PHÓ GIÁM ĐỐC
BS.CKII NGUYỄN ÁNH TUYẾT
PHÓ GIÁM ĐỐC
PGS.TS.BS TRẦN VIỆT HỒNG
PHÓ GIÁM ĐỐC
BS NGUYỄN ĐỨC TRÍ