Ban Giám Đốc

PHÓ GIÁM ĐỐC
TS.BS VÕ HỒNG MINH CÔNG
PHÓ GIÁM ĐỐC
BS.CKII ĐINH HỮU HÀO