Ban Giám Đốc

PHÓ GIÁM ĐỐC
BS.CKII LƯU HIẾU THẢO
PHÓ GIÁM ĐỐC
BS.CKII ĐINH HỮU HÀO